მობილურ ტელეფონს არასწორად მუხტავთ - ყველაზე გავრცელებული შეცდომები და 8 რჩევა სპეციალისტისგან
მობილურ ტელეფონს არასწორად მუხტავთ - ყველაზე გავრცელებული შეცდომები და 8 რჩევა სპეციალისტისგან

მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნი დღეს მხო­ლოდ სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბას არ წარ­მო­ად­გენს, მისი მეშ­ვე­ო­ბით შეგ­ვიძ­ლია ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად ვი­მოგ­ზა­უ­როთ მსოფ­ლი­ოს ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში, ვუს­მი­ნოთ მუ­სი­კას, ვუ­ყუ­როთ ფილ­მს თუ კლიპს, ვი­თა­მა­შოთ, ვი­ყოთ სო­ცი­ა­ლურ-ქსე­ლებ­ში, წა­ვი­კი­თხოთ სი­ახ­ლე­ე­ბი და ა.შ. თუმ­ცა ხში­რად გვეშ­ლე­ბა ხელი მისი მოხ­მა­რე­ბის პრო­ცეს­ში, ელე­მენ­ტის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი დაც­ლით. ამას­თან, რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დეგ ახ­ლად შე­ძე­ნი­ლი ტექ­ნი­კა ნელა მუ­შა­ო­ბას იწყებს და მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა უა­რეს­დე­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი ჩვე­ნი ბრა­ლია!

გა­გაც­ნობთ იმ შეც­დო­მებს, რომ­ლებ­საც ყვე­ლა­ზე ხში­რად ვუშ­ვებთ ტე­ლე­ფო­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. თუ მათ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებთ, შემ­დგომ­ში პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას შეძ­ლებთ.

1. სმარ­ტფო­ნე­ბის და­მუხ­ტვას 100%-ით ას­რუ­ლებთ?

-0:02

Battery University-ს სა­იტ­ზე, რო­მე­ლიც აკუ­მუ­ლა­ტო­რე­ბის მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნია Cadex-ის მიერ არის შექ­მნი­ლი - დე­ტა­ლუ­რა­დაა აღ­წე­რი­ლი სმარ­ტფო­ნებ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­თი­უმ-იო­ნუ­რი აკუ­მუ­ლა­ტო­რის ე.წ. სტრე­სი. ადა­მი­ა­ნის მსგავ­სად, გა­მუდ­მე­ბულ სტრეს­ზე ელე­მენ­ტიც რე­ა­გი­რებს სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბით.

სა­უ­კე­თე­სო სა­დე­ნე­ბი, გა­დამ­ყვა­ნე­ბი UGREEN-ის­გან

მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი, ტლე­ფონს 100%-ით მუხ­ტავს, თუმ­ცა რო­გორც ექ­სპერ­ტე­ბი მოგ­ვი­წო­დე­ბენ, უფრო დიდ­ხანს რომ შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ მუხ­ტი, სა­ჭი­როა, ელე­მენ­ტი დატ­ვირ­თუ­ლი იყოს 30%-დან 80%-მდე.

"თუ აპი­რებთ, ტე­ლე­ფო­ნი ბო­ლომ­დე და­მუხ­ტოთ, ღა­მით შე­ა­ერ­თებთ დამ­ტენ­ზე და და­ტო­ვებთ შე­ერ­თე­ბულს რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ამას უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი ექ­ნე­ბა ელე­მენტზე", - ამ­ბობს გერ­მა­ნუ­ლი კომ­პა­ნი­ის BatterieIngenieure-ის დი­რექ­ტო­რი, დო­მი­ნიკ შულ­ტე გა­მო­ცე­მას­თან Business Insider.

და­მუტ­ხეთ ტე­ლე­ფო­ნი, სა­ნამ იგი 0%-ს მი­აღ­წევს. ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტე­ლე­ფო­ნე­ბის ელე­მენ­ტებს არ აქვთ მეხ­სი­ე­რე­ბის ეფექ­ტი. ასე­თი მე­თო­დით მისი და­მუხ­ტვა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს ელე­მენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბას და იგი იქ­ნე­ბა ბევ­რად უფრო ეფექ­ტუ­რი. მწარ­მო­ებ­ლე­ბი, რო­გორც წესი, ელე­მენ­ტის სი­ცო­ცხლის გა­რან­ტი­ას იძ­ლე­ვი­ან სა­შუ­ა­ლოდ 400-დან 600 ციკ­ლამ­დე. თუ კი ამ მე­თო­დით და­მუხ­ტავთ ელე­მენტს, მისი ციკ­ლი გა­იზ­რდე­ბა 1000-მდე.

ყო­ველ სამ თვე­ში და­ა­ჯი­ნეთ ელე­მენ­ტი 0%-მდე და შემ­დეგ და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ და­მუხ­ტეთ. ეს მე­თო­დი გა­ა­ხან­გრძლი­ვებს მის სი­ცო­ცხლეს.

2. მთლი­ა­ნად და­მუხ­ტულ ტე­ლე­ფონს დე­ნის წყა­რო­ში ტო­ვებთ?

როცა სმარ­ტფო­ნი მთლი­ა­ნად არის და­ტე­ნი­ლი, ნუ და­ტო­ვებთ მას დე­ნის წყა­რო­ში ჩარ­თულს. Cadex-ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, უკვე და­ტე­ნი­ლი ტე­ლე­ფო­ნის ენერ­გი­ის წყა­რო­ში ჩარ­თუ­ლი და­ტო­ვე­ბა, რო­გორც ამას ღამე ხში­რად ვა­კე­თებთ, აკუ­მუ­ლა­ტორს აზი­ა­ნებს. როცა ტე­ლე­ფო­ნი 100%-ით იმუხ­ტე­ბა, იგი იწყებს ელექტრო­ბის მი­ღე­ბას მცი­რე იმ­პულ­სე­ბით, რომ­ლე­ბიც ეხ­მა­რე­ბა მუხ­ტის დო­ნის მაქ­სი­მუმ­ზე და­ჭე­რა­ში.

ამ­გვა­რად, ელე­მენ­ტი ამ დროს სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბა, ეს კი აკუ­მუ­ლა­ტორს აფუ­ჭებს. ამი­ტომ, როცა ტე­ლე­ფო­ნი მთლი­ა­ნად და­ი­ტე­ნე­ბა, გა­მორ­თეთ დე­ნის წყა­რო­დან.

განაგრძეთ კითხვა


კომენტარები