როგორ დავაკავშიროთ მობილური ტელეფონი ტელევიზორთან - უმარტივესი ინსტრუქცია
როგორ დავაკავშიროთ მობილური ტელეფონი ტელევიზორთან - უმარტივესი ინსტრუქცია

უკვე 50 წე­ლი­წად­ზე მე­ტია, ჩვენს სას­ტუმ­რო ოთა­ხებს ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი ამ­შვე­ნებს, მათ გა­რე­შე უამ­რა­ვი ოჯა­ხის ცხოვ­რე­ბა უბ­რა­ლოდ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბი­სა თუ რე­ლაქ­სა­ცი­ის თავლსაზ­რი­სით, ტე­ლე­ვი­ზორს სხვა არა­ერ­თი კონ­კუ­რენ­ტე­ბი გა­მო­უჩ­ნდა, მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნის­თვის ის მა­ინც შე­უც­ვლელ მო­წყო­ბი­ლო­ბად რჩე­ბა. თუ წლე­ბის წინ ეს წარ­მო­უდ­გე­ნელ ფან­ტას­ტი­კად გვე­სა­ხე­ბო­და, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის წყა­ლო­ბით, უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია ტე­ლე­ვი­ზო­რი­სა და ადა­მი­ა­ნის­თვის მე­ო­რე გა­ნუყ­რე­ლი მო­წყო­ბი­ლო­ბის - მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნის ერ­თმა­ნეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბა და მათი "ღირ­სე­ბე­ბის" გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა. მათ, ვინც ჯერ კი­დევ არ იცის, რო­გორ არის ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ვთა­ვა­ზობთ მარ­ტივ ინ­სტრუქ­ცი­ას.

რო­გორ უნდა და­ვა­კავ­ში­როთ ან­დრო­ი­დის ტი­პის მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნი სმარტ ტე­ლე­ვი­ზო­რებ­თან?

პირ­ველ ყოვ­ლი­სა, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ეს არის უკა­ბე­ლო მე­თო­დი და ტე­ლე­ვი­ზო­რი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს სმარ­ტი (SMART TV).

სა­უ­კე­თე­სო ხა­რის­ხის სმარტ ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი სა­უ­კე­თე­სო ფა­სად

აი­ღეთ ტე­ლე­ვი­ზო­რის დის­ტა­ცი­უ­რი მარ­თვის პულ­ტი, შემ­დეგ და­ა­ჭი­რეთ menu-ს, ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­დან აირ­ჩი­ეთ ეკ­რა­ნის გა­ზი­ა­რე­ბა (screen sharing) და და­ე­ლო­დეთ რამ­დე­ნი­მე წა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში!

ტე­ლე­ვი­ზორ­ზე გა­მოჩ­ნდე­ბა უკა­ბე­ლო და­კავ­ში­რე­ბა, ანუ ეკ­რა­ნის გა­ზი­ა­რე­ბა (screen sharing), ამის შემ­დეგ თქვე­ნი ან­დრო­ი­დის ტი­პის მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნი­დან აირ­ჩი­ეთ screen mirroring - ფუნ­ქცია.


განაგრძეთ კითხვა


კომენტარები